DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

26.06.2019

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW PRZEZ RADĘ RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 • Zakupów związanych z uroczystością Pasowania na Ucznia685 zł
 • Konkurs Plastyczny o tematyce poświęconej 100-leciu Odzyskania Niepodległości i działalności Małego Samorządu Uczniowskiego –  300 zł
 • Tydzień Patriotyczny – 500 zł  
 • IV Międzyszkolny Konkurs POTYCZKI MATEMATYCZNE  – 1000 zł
 • JASEŁKA grupy przedszkolnej dla Seniorów – 400 zł
 • Zakup nagród dla uczniów / klas wyróżnionych
  w Szkolnym Festiwalu Teatralnym dla klas IV-VII – 500 zł
 • Dofinansowania nagród w konkursie Gram i śpiewam dla kl. 0-3 w kwocie 100 zł
 • Dofinansowania do wyjazdu reprezentacji Szkoły piłki w piłce ręcznej dziewcząt na Igrzyska Dzieci w Kwidzynie – w kwocie 300 zł
 • Dofinansowanie imprezy „Pozytywna Strefa Kibica”, podczas 5 Gdańsk Maraton w dniu 14.04.2019r – w kwocie 500 zł
 • Dofinansowanie „Festynu Rodzinnego w ramach święta Zaspy” w dniu 18.05.2019r. – w kwocie 2000 zł
 • Współorganizacja Mistrzostw Szkoły w Pływaniu – w kwocie 800 zł
 • Współfinansowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas sportowych 8 A i III gim A. – w kwocie 1000 zł
 • Dofinansowanie zakupu koszy owoców dla uczniów kończących szkołę – w kwocie  120 zł. 
 • Dofinansowanie zakupu dekoracji na bal absolwenta (ósmoklasisty i gimnazjalisty) – w kwocie 600 zł
 • Sfinansowanie nagród dla tegorocznych absolwentów aktywnych członków Samorządu Uczniowskiego – w kwocie 530 zł
 • Dofinansowania nagród dla uczniów podczas obchodów Dnia Patrona w kwocie 149 zł
 • Zakup piór dla Prymusów Absolwentów – w kwocie 1307 zł

———————————————————————————————————-

RADA RODZICÓW zorganizowała w dniu 02 października 2018 r.:

Szkolny kiermasz alb komunijnych

———————————————————————————————————-

 

RADA RODZICÓW przy SP 92
KIERUNKI DZIAŁAŃ I PRIORYTETY

MISJA RADY RODZICÓW

Wspieramy Nauczycieli i Szkołę byśmy wspólnie mogli przygotować nasze dzieci do startu w dorosłość.

JAK CHCEMY REALIZOWAĆ NASZE ZADANIA

Propozycje RR będą przedstawiane do zatwierdzenia Rodzicom w oparciu o następujące zasady:

 • Propozycje RR do konsultacji z rodzicami będą inicjowane przez Prezydium RR i przesyłane w formie e-mail do zaopiniowania przez pozostałych członków RR.
 • Źródła propozycji będą pochodziły z naszych pomysłów, sugestii Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej.
 • Przedstawiciele klas w RR (w ustalony z rodzicami danej klasy sposób) dokonują konsultacji z rodzicami i przedstawiają wnioski w formie elektronicznej do Przewodniczącego RR (opcjonalnie: RR przesyła propozycje bezpośrednio do rodziców, którzy wyrażą na to zgodę).
 • Czas konsultacji: 2 tygodnie. Brak informacji zwrotnej oznaczać będzie akceptację złożonej propozycji.

RR zgłasza rodzicom potrzeby szkoły. Celem zgłoszeń będzie podjęcie prób bezpłatnego lub konkurencyjnie cenowego pozyskania materiałów, narzędzi, wiedzy, zasobów niezbędnych do działań statutowych szkoły a nie mieszczących się w budżecie szkoły przyznanym przez Miasto Gdańsk.

Prosimy rodziców o reagowanie (poszukiwania i zgłaszania możliwości wsparcia) na te informacje w ciągu 2 tygodni od ich przekazania.

PROGRAMY WYCHOWAWCZE

 • Wsparcie organizacji i przebiegu konkursów
 • Nauka (wyniki, udział w konkursach i olimpiadach)
 • Sport
 • Działalność społeczna
 • Działalność na rzecz promocji klasy i szkoły

RR WSPIERAĆ BĘDZIE FINANSOWO INICJATYWY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI POJAWIAJĄCE SIĘ W KONKURSACH itp. INICJATYWACH. CELEM JEST PROMOWANIE KREATYWNOŚCI I POSTAW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI, A NAGRODY SZEROKO DOSTĘPNE W POSTACI MOTYWACJI NIEFINANSOWEJ.

DOSTĘP DO WIEDZY I WSPARCIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

 • Wsparcie zakupów/pozyskania książek do biblioteki oraz najnowszych pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów.
 • Przekażmy do biblioteki beletrystykę młodzieżową i inne ciekawe aktualnie książki, które leżą na naszych półkach.
 • Wsparcie organizacji zajęć dodatkowych umożliwiających poszerzenie kompetencji, wiedzy i horyzontów Uczniów.
 • Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia,
 • Wyjścia do miejsc pracy rodziców,
 • Pogadanki prowadzone przez rodziców (ukierunkowanie zawodowe, bezpieczeństwo,

Prosimy rodziców o zgłaszanie takich możliwości.

GŁÓWNE ZADANIA WG PRIORYTETÓW

Realizacja zadań wynikających z Regulaminu RR:

 • Reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły,
 • Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły (pkt. 2-5 poniżej),
 • Wsparcie realizacji programów wychowawczych,
 • Zapewnienie uczniom w trudnej sytuacji materialnej dostępu do działań podejmowanych przez szkołę/klasę, a wymagających środków finansowych,
 • Wsparcie realizacji programów edukacyjnych,
 • Wsparcie w zapewnieniu Uczniom warunków do uczenia się bezpieczeństwo i higiena dostęp do wiedzy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Zgłaszanie Dyrekcji propozycji zapewnienia bezpieczeństwa i higieny naszych dzieci i ustalanie zasad oraz możliwości ich finansowania.

Prosimy rodziców o zgłaszanie takich potrzeb.

ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

 • Środki na działalność Rady Rodziców pochodzą ze składek Rodziców,
 • Aby umożliwić sprawne funkcjonowanie oraz podejmowanie decyzji w miarę możliwości prosimy o wpłaty do końca października oraz drugą ratę do końca marca.
 • Wpłat można dokonywać na konto podane na stronie internetowej Szkoły lub przed zebraniem rady rodziców (data i godz. będą podane na stroni internetowej),
 • Grono Pedagogiczne będzie obowiązane do wypełnienia harmonogramu (konkursy, festiwale, festyny, itp.) dzięki któremu umożliwi to sprawne funkcjonowanie oraz dysponowanie funduszami,

Dystrybucja środków odbywać się będzie:

w oparciu o prawidłowo wypełnione wnioski o dofinansowanie np. do imprez (wzory wniosków dostępne jako załączniki do regulaminu RR)

w oparciu o ustalone priorytety zdefiniowane strukturą budżetu RR / dostępne środki z wpłat rodziców,

kluczem decyzji o wydatkowaniu będzie ocena zakresu oddziaływania wspieranego działania na uczniów (jak najwięcej uczniów ma skorzystać w wyniku dofinansowywanego działania)

zasada nie dotyczy wsparcia uczniów w trudnej sytuacji materialnej

POMOC MATERIALNA

 • Chcemy zapewnić uczniom z przejściowymi trudnościami finansowymi dostęp do zajęć dodatkowych wymagających opłat tj. wycieczki szkolne, wyjścia szkolne itp.
 • Uważamy, że obowiązuje nas solidarność rodzicielska i powinniśmy zapewniać wszystkim dzieciom dostęp do pełnego programu wychowawczego i edukacyjnego szkoły by nasi uczniowie uczyli się od nas tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka.
 • Prosimy o zgłoszenia potrzeb ze strony rodziców i dzieci (zachowamy dyskrecję). Prosimy wychowawców o zgłaszanie potrzeb, które wykraczają poza możliwości, chęci dofinansowania przez rodziców klasy.

RADA RODZICÓW