DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

26.06.2019

KIERUNKI DZIAŁAŃ I PRIORYTETY

MISJA RADY RODZICÓW

Wspieramy Nauczycieli i Szkołę byśmy wspólnie mogli przygotować nasze dzieci do startu w dorosłość.

JAK CHCEMY REALIZOWAĆ NASZE ZADANIA

Propozycje RR będą przedstawiane do zatwierdzenia Rodzicom w oparciu o następujące zasady:

 • Propozycje RR do konsultacji z rodzicami będą inicjowane przez Prezydium RR i przesyłane w formie e-mail do zaopiniowania przez pozostałych członków RR.
 • Źródła propozycji będą pochodziły z naszych pomysłów, sugestii Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej.
 • Przedstawiciele klas w RR (w ustalony z rodzicami danej klasy sposób) dokonują konsultacji z rodzicami i przedstawiają wnioski w formie elektronicznej do Przewodniczącego RR (opcjonalnie: RR przesyła propozycje bezpośrednio do rodziców, którzy wyrażą na to zgodę).
 • Czas konsultacji: 2 tygodnie. Brak informacji zwrotnej oznaczać będzie akceptację złożonej propozycji.

RR zgłasza rodzicom potrzeby szkoły. Celem zgłoszeń będzie podjęcie prób bezpłatnego lub konkurencyjnie cenowego pozyskania materiałów, narzędzi, wiedzy, zasobów niezbędnych do działań statutowych szkoły a nie mieszczących się w budżecie szkoły przyznanym przez Miasto Gdańsk.

Prosimy rodziców o reagowanie (poszukiwania i zgłaszania możliwości wsparcia) na te informacje w ciągu 2 tygodni od ich przekazania.

PROGRAMY WYCHOWAWCZE

 • Wsparcie organizacji i przebiegu konkursów
 • Nauka (wyniki, udział w konkursach i olimpiadach)
 • Sport
 • Działalność społeczna
 • Działalność na rzecz promocji klasy i szkoły

RR WSPIERAĆ BĘDZIE FINANSOWO INICJATYWY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI POJAWIAJĄCE SIĘ W KONKURSACH itp. INICJATYWACH. CELEM JEST PROMOWANIE KREATYWNOŚCI I POSTAW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI, A NAGRODY SZEROKO DOSTĘPNE W POSTACI MOTYWACJI NIEFINANSOWEJ.

DOSTĘP DO WIEDZY I WSPARCIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

 • Wsparcie zakupów/pozyskania książek do biblioteki oraz najnowszych pomocy dydaktycznych dla naszych uczniów.
 • Przekażmy do biblioteki beletrystykę młodzieżową i inne ciekawe aktualnie książki, które leżą na naszych półkach.
 • Wsparcie organizacji zajęć dodatkowych umożliwiających poszerzenie kompetencji, wiedzy i horyzontów Uczniów.
 • Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia,
 • Wyjścia do miejsc pracy rodziców,
 • Pogadanki prowadzone przez rodziców (ukierunkowanie zawodowe, bezpieczeństwo,

Prosimy rodziców o zgłaszanie takich możliwości.

GŁÓWNE ZADANIA WG PRIORYTETÓW

Realizacja zadań wynikających z Regulaminu RR:

 • Reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły,
 • Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły (pkt. 2-5 poniżej),
 • Wsparcie realizacji programów wychowawczych,
 • Zapewnienie uczniom w trudnej sytuacji materialnej dostępu do działań podejmowanych przez szkołę/klasę, a wymagających środków finansowych,
 • Wsparcie realizacji programów edukacyjnych,
 • Wsparcie w zapewnieniu Uczniom warunków do uczenia się bezpieczeństwo i higiena dostęp do wiedzy.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Zgłaszanie Dyrekcji propozycji zapewnienia bezpieczeństwa i higieny naszych dzieci i ustalanie zasad oraz możliwości ich finansowania.

Prosimy rodziców o zgłaszanie takich potrzeb.

ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

 • Środki na działalność Rady Rodziców pochodzą ze składek Rodziców,
 • Aby umożliwić sprawne funkcjonowanie oraz podejmowanie decyzji w miarę możliwości prosimy o wpłaty do końca października oraz drugą ratę do końca marca.
 • Wpłat można dokonywać na konto podane na stronie internetowej Szkoły lub przed zebraniem rady rodziców (data i godz. będą podane na stroni internetowej),
 • Grono Pedagogiczne będzie obowiązane do wypełnienia harmonogramu (konkursy, festiwale, festyny, itp.) dzięki któremu umożliwi to sprawne funkcjonowanie oraz dysponowanie funduszami,

Dystrybucja środków odbywać się będzie:

w oparciu o prawidłowo wypełnione wnioski o dofinansowanie np. do imprez (wzory wniosków dostępne jako załączniki do regulaminu RR)

w oparciu o ustalone priorytety zdefiniowane strukturą budżetu RR / dostępne środki z wpłat rodziców,

kluczem decyzji o wydatkowaniu będzie ocena zakresu oddziaływania wspieranego działania na uczniów (jak najwięcej uczniów ma skorzystać w wyniku dofinansowywanego działania)

zasada nie dotyczy wsparcia uczniów w trudnej sytuacji materialnej

POMOC MATERIALNA
 • Chcemy zapewnić uczniom z przejściowymi trudnościami finansowymi dostęp do zajęć dodatkowych wymagających opłat tj. wycieczki szkolne, wyjścia szkolne itp.
 • Uważamy, że obowiązuje nas solidarność rodzicielska i powinniśmy zapewniać wszystkim dzieciom dostęp do pełnego programu wychowawczego i edukacyjnego szkoły by nasi uczniowie uczyli się od nas tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka.
 • Prosimy o zgłoszenia potrzeb ze strony rodziców i dzieci (zachowamy dyskrecję). Prosimy wychowawców o zgłaszanie potrzeb, które wykraczają poza możliwości, chęci dofinansowania przez rodziców klasy.